Obuwie dziecięce, buty dla dzieci, buciki dla dzieci, kapcie dziecięce


Koszyk0
Koszyk

Do darmowej dostawy brakuje: 220,00zł


Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  ObuwieDzieciece.pl z dnia 25.05.2018 roku

 

§1 Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ObuwieDzieciece.com.pl

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta w ramach Sklepu (w tym: dane klienta służące realizacji składanych zamówień, historia zamówień, dane preferencjach Klienta dotyczących wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień) itd.

Sprzedawca - właściciel sklepu internetowego Markowe Obuwie Dziecięce www.obuwiedzieciece.pl, prowadzącego sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet
BISBUT M.Pasterak spółka jawna  HURTOWNIA OBUWIA
Al. Prymasa Tysiąclecia 58
01-424 Warszawa
tel. +48 (22) 836 69 96
e-mail: info@obuwiedzieciece.pl
NIP: 118-00-23-516
REGON: 010156421
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094148

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827).

Sklep lub Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.obuwiedzieciece.com.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Towar – produkty, rzeczy prezentowane w Sklepie Internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy BISBUT M.PASTERAK SP.J. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie.

2. Właścicielem sklepu internetowego Markowe Obuwie Dziecięce www.obuwiedzieciece.pl, prowadzącego sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, jest:

BISBUT M.Pasterak spółka jawna  HURTOWNIA OBUWIA
Al. Prymasa Tysiąclecia 58
01-424 Warszawa
tel. +48 (22) 836 69 96
e-mail: info@obuwiedzieciece.pl
NIP: 118-00-23-516
REGON: 010156421

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094148


3. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Cena końcowa wybranego produktu, podawana przy składaniu zamówienia, zawiera również koszt jego przesłania, zgodnie z wybraną przez Kupującego opcją, jak też wszelkie koszty dodatkowe (np. koszt pakowania).

4. Kontakt Klienta ze Sklepem, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail:info@obuwiedzieciece.pl oraz pod numerem telefonu +48 (22) 836 69 96 (od godz. 7.00 do 15.30 pn.pt i 7.00-11.00 sob.).

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa BISBUT M.PASTERAK SP.J. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego dla osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

6.Niewykluczone, że na stronie sklepu obuwiedzieciece.pl mogą wystąpić niezamierzone błędy, które nie mogą być podstawą do roszczeń.

7. W toku składania zamówienia, Klient zobowiązany jest podać swój adres e-mail.

 

§3 Rejestracja konta

1. Celem zawarcia umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, Klienci zobowiązani są do założenia odpowiedniego Konta.
2.Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez:
   a)  wypełnienie formularza zamówienia rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
   b)  podanie prawidłowych danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia ( imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres email ).
   c)  warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie treści Regulaminu, w tym „polityki prywatności i plików cookie”.
3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta, wysyłana jest wiadomość potwierdzająca założenie Konta. Klient może usunąć swe konto w Sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres:  info@obuwiedzieciece.pl.
4. Klient może przeglądać dane w ramach swojego Konta i korzystać z funkcjonalności Sklepu, uzależnionych od dysponowania Kontem, po zalogowaniu. Logowanie następuje poprzez wpisanie poprawnego loginu (adresu email podanego w czasie procesu rejestracji) oraz hasła na odpowiedniej podstronie Sklepu. Klient zobowiązuje się do utrzymywania ustalonego hasła w tajemnicy i nie dopuszczania innych osób do korzystania ze swego Konta.
5. Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
a)  podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b)  dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego,
c)  dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep Markowe Obuwie Dziecięce ObuwieDzieciece.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię sklepu ObuwieDzieciece.pl
W takim wypadku, dla osoby, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Interetowego powtórna rejestracja jest niedopuszczalna.
6.  Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.§4 Dokonywanie zamówień

Zamówień można dokonywać bezpośrednio na stronie internetowej pod adresami: www.obuwiedzieciece.pl, www.obuwiedzieciece.com.pl, www.obuwiedzieciece.com.

Zawarcie umowy następuje każdorazowo poprzez przyciśnięcie przycisku z napisem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
Przyjęcie zamówienia Sklep potwierdza poprzez przesłanie na adres mailowy Kupującego informacji o zamówionym towarze oraz jego łącznej cenie. Sklep przysyła także kopię niniejszego Regulaminu oraz wzór formularza, stanowiącego załącznik nr 2.
Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – niezwłocznie po zawarciu umowy w sposób wyżej opisany,
- w przypadku zamówień płatnych przelewem lub przekazem pocztowym – w chwili zaksięgowania należności na koncie Sklepu.
Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych.
Zamówienie może nie zostać zrealizowane w przypadku, gdy towar jest niedostępny w magazynie ani u dostawców sklepu. W powyższych przypadkach, jak również w sytuacji niedostępności części zamówienia, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu (częściowa realizacja, rezygnacja z zakupów).
Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub anulować zamówienie wyłącznie telefonicznie, pod numerem telefonu +48 (22) 836 69 96 do momentu wysłania zamówienia. W takim wypadku Klient zobligowany jest podać swój adres email.
W powyższym przypadku – Sklep niezwłocznie potwierdza zakres dokonanej zmiany zamówienia bądź jego anulowanie poprzez przesłanie na wskazany adres email Kupującego wiadomości, zawierającej zakres dokonanych modyfikacji bądź informującej o anulowaniu zamówienia. Klient nie może zmienić, ani anulować zamówienia, gdy już zostało ono wysłane – w takim wypadku możliwe jest jedynie odstąpienie od zawartej umowy, na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.
Składając zamówienie, Klient udziela pełnomocnictwa oraz upoważnia firmę BISBUT M.Pasterak sp.j. z siedzibą w Warszawie przy al. Prymasa Tysiąclecia 58 do występowania w swoim imieniu i na swoją rzecz w sprawie zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych i przesyłania przesyłek zakupionych w sklepie www.obuwiedzieciece.pl. Koszt przesyłki Pocztą Polską nie jest uwidoczniony na fakturze bądź paragonie. Na prośbę klienta jest możliwość dołączenia odrębnego kwitu pocztowego dotyczącego kosztu przesyłki.

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT.
Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.§5 Przeceny towarów

Towary objęte przeceną, to produkty pełnowartościowe, stanowiące końcówki kolekcji.
Przeceną objęta jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.§6 Dostawa i koszt dostawy

1. Koszty dostarczenia zamówionych towarów pokrywa Klient (z wyłączeniem akcji promocyjnych, w których Klient jest zwolniony od opłaty za przesyłkę za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej),

2 . Dostawa złożonego zamówienia odbywa się za pośrednictwem:

 • firmy kurierskiej współpracującej ze sklepem lub wskazanej przez Klienta;
 • lub Poczty Polskiej (zgodnie z jej cennikiem);
 • odbioru osobistego w siedzibie sprzedawcy: BISBUT Hurtownia Obuwia i Sklep, ul.Al.Prymasa Tysiąclecia 58, 01-424 Warszawa, Polska

 

3. Koszt oraz termin dostawy przez firmę kurierską zamówionego towaru wynosi:

 • przesyłka kurierska (płatność przed wysyłką)     9,99
 • przesyłka kurierska (płatność za pobraniem)    12,00

 

4. Koszt oraz termin dostawy przez Pocztę Polską zamówionego towaru wynosi (wg cennika Poczty Polskiej):

 •   od 13,00 zł przy wadze do 5 kg (paczka ekonomiczna) – 3-5 dni lub 15,00 zł (paczka priorytetowa) – 1-3 dni – przy przedpłacie/przelewie na konto (system wylicza koszt wg wagi produktu),
 •   od 16,00 zł przy wadze do 5 kg (paczka ekonomiczna) oraz 19,00 zł przy wadze do 5 kg (paczka priorytetowa) – przy przesyłce „za pobraniem pocztowym” (należność przyjmuje listonosz lub Urząd Pocztowy)

 

5. Przy zamówieniach powyżej 220 zł (dotyczy zamówień realizowanych na terenie Polski) przesyłka GRATIS (z zastrzeżeniem, że kolejna wysyłka dotycząca jakichkolwiek wymian z tej gratisowej jest płatna wg normalnych zasad niezależnie od wartości).


6. Koszty wysyłki mogą być wyższe niż opłata pocztowa, ponieważ mogą dojść koszty opakowania i zabezpieczenia przed zniszczeniem.


7. Serwis www.obuwiedzieciece.pl realizuje zamówienia na terenie Polski. Wysyłka poza granice Polski może być zrealizowana po wcześniejszym ustaleniu szczegółów drogą mailową.
8. Zamówienia zagraniczne realizowane są tylko przy przedpłacie należności zawierającej koszt przesyłki na konto Sklepu.
 §7 Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 • przy odbiorze - za pobraniem (należność pobiera kurier lub listonosz) – opcja najdroższa (opłata obejmuje koszt zamówionego towaru + koszt przesyłki + koszt pobrania)
 • przedpłata na numer konta bankowego  ING BANK 52 1050 1025 1000 0022 1578 6837 –opcja najtańsza – dokonana przelewem bankowym lub przekazem na konto Sklepu. Przedpłata winna nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia – pod rygorem przyjęcia przez Sprzedającego, iż Klient od umowy odstąpił.
 • przedpłata na konto za pomocą systemu PayPal (doliczamy dodatkową opłatę = 2% wartości zamówienia). Przedpłata winna nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia – pod rygorem przyjęcia przez Sprzedającego, iż Klient od umowy odstąpił.§8 Wymiana towaru

Istnieje możliwość wymiany towaru (model, rozmiar, kolor) na inny z naszej oferty – patrz § 7.
Koszty zwrotu i wysyłki nowego towaru ponosi Klient.
Ewentualne różnice w cenie zamienianych towarów zostaną wyrównane poprzez przelew na konto.

 

§9 Zwrot towaru - konsumenckie prawo odstąpienia

1. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie (odstąpienie od umowy), bez podania przyczyny, w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki.Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru pokrywa Klient.

2. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie się wartości towaru spowodowane korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonalności. W takim wypadku Sprzedający dokonuje zwrotu ceny towaru, odpowiednio pomniejszonej o spadek wartości towaru.

3. Odstąpienie następuje przez złożenie „oświadczenia o odstąpieniu”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie może być złożone także w innej formie, z której będzie jasno wynikać żądanie odstąpienia od zawartej umowy. Oświadczenie może być złożone poprzez przesłanie go mailem na adres ……info@obuwiedzieciece.pl bądź pocztą na adres podany w § 1 Regulaminu, jak też poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
Sprzedawca, niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania w/w oświadczenia, na podany adres e-mail: info@obuwiedzieciece.pl.

4. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem lub fakturą VAT na adres:

ObuwieDzieciece.pl

BISBUT HURTOWNIA OBUWIA
Al. Prymasa Tysiąclecia 58
01-424 Warszawa

5. Sklep gwarantuje zwrot kwoty, równej cenie towaru, w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania towaru bądź otrzymania dowodu jego nadania (przesłania) Sprzedającemu przez Klienta. Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta. Zwrot dokonywany jest w sposób tożsamy z formą dokonanej przez Klienta płatności.

6. Klient, na swój wniosek – przesłany w formie mailowej – może żądać dokonania zwrotu ceny w inny sposób, niż wyżej opisany. Żądanie nie jest wiążące dla Sprzedającego.

7. W przypadku, gdy zapłata za towar nastąpiła w inny sposób niż przelewem bankowym, Sprzedający jest uprawniony do dokonania zwrotu ceny za pośrednictwem przelewu bankowego, po otrzymaniu uprzedniej zgody Kupującego.

Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin ten jest zachowany przez samo nadanie przesyłki do Sprzedawcy.

8. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), w tym umów:
a)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e)  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy


§10 Reklamacje towaru

Wszelkie reklamacje należy składać poprzez przesłanie na adres mailowy podany w § 1 pkt 3 Regulaminu, lub poprzez kontakt telefoniczny.
Towary oferowane w sklepie internetowym www.obuwiedzieciece.pl są fabrycznie nowe i nie powinny zawierać wad.
Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są 12 miesięczną gwarancją.
Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne, powinien odesłać go poprzez kuriera współpracującego ze sklepem (koszt po stronie sklepu) lub przesyłką pocztową (jako list polecony ekonomiczny) na swój koszt. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek przesłanych „za pobraniem”.
Koszt odesłania reklamowanego towaru Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu uzasadnionej reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę VAT. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty fizycznego przyjęcia reklamowanego towaru na adres sklepu.
Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania danego modelu), sklep – zgodnie z decyzją Klienta – zwróci równowartość ceny produktu lub zaoferuje inne, dostępne w sklepie towary.

 

§11 Ochrona danych osobowych

Zarejestrowanie się w Sklepie internetowym Markowe obuwie dziecięce – www.obuwiedzieciece.pl jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie i przechowywanie przez właściciela danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883).
Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
W żadnym wypadku dane osobowe Klientów nie są udostępniane lub odsprzedawane osobom trzecim.
Na pisemne żądanie Klienta jego dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte z bazy klientów, co jest równoznaczne z zamknięciem konta w niniejszym sklepie internetowym.

 

§12  Administrator danych

1.   Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca, tj BISBUT M.Pasterak spółka jawna – której szczegółowe dane wskazano w §1 Regulaminu. Klienci mogą nawiązać kontakt z administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w szczególności poprzez w za pośrednictwem nr tel. +48 22 8366996 lub poczty elektronicznej  info@obuwiedzieciece.pl
2.   Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO) przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów w związku z którymi zostały zebrane.
3.  Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu:
wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w związku z rejestracją Konta lub złożeniem zamówień. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4.   W granicach wskazanych powyżej Sprzedawca może przetwarzać dane przy wykorzystaniu technik profilowania zakładających zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Celem takiego profilowania będzie jak najlepsze dopasowanie przekazywanych Klientowi treści, w tym wyświetlanych reklam, do potrzeb i zainteresowań owego Klienta – w oparciu o dostępne dane demograficzne oraz behawioralne. W przypadku, gdy zautomatyzowana decyzja wywołuje wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie nań wpływa, Sprzedawca będzie przetwarzał dane wyłącznie za zgodą Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5.  W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Klienta, Klient może w taką zgodę cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
6.  W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy do wykonania umowy sprzedaży lub innej umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu.
7.  Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w celu w przypadku, gdy Sprzedawca będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.
8.  Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Klientowi zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
9.  W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§13  Wymagania techniczne


1.Sprzedawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.):
a)  udostępnianie zawartości Sklepu
b)  zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2.  Celem skorzystania z powyższych usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.
3.  Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Sprzedawcy do owych plików cookies określa Polityka plików cookies, stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu


Zakaz umieszczania treści bezprawnych

4.  Klient zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych treści.
5.  Klient zobowiązuje się do
niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy.


Reklamacje na działalność Sklepu
6.   W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: info@obuwiedzieciece.pl Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę.

 

§14 Zmiany regulaminu


1.  Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku:
a)  Klienci zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji – na co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie.
b)  Klienci zostaną poproszeni o akceptację zmian regulaminu przy najbliższym logowaniu.
2.  Brak akceptacji zmian regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych, wskazanych w §9 niniejszego regulaminu ze skutkiem natychmiastowym – z zastrzeżeniem §10 ust. 3 poniżej.
3.  Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia – które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.§15  Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe


1.  Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
Komisja Europejska od 15 lutego 2016r., pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr, udostępnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
2.   Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.
3.  W przypadku Klientów, będących Konsumentami, których miejsce stałego pobytu znajduje się na terenie Unii Europejskiej (z wyłączeniem Danii), ale poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ust. 1 stosuje się takim zakresie, w jakim nie wyłącza zastosowania przepisów obowiązujących w państwie stałego pobytu Konsumenta, których nie można wyłączyć w drodze umowy (zob. art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych [Rzym I, Dz.U.UE.L.2008.177.6]).
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

 


Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas BISBUT M. Pasterak spółka jawna, Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62, 01-424 Warszawa, e-mail info@obuwiedzieciece.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.obuwiedzieciece.pl.

W każdym przypadku odstąpienia od umowy, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres wskazany wyżej niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów przy wadze przesyłki do 5kg szacowana jest maksymalnie na kwotę około 13 zł (paczka ekonomiczna) lub 15 zł (paczka priorytetowa).
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać razem z towarem tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres zwrotu towaru:

ObuwieDzieciece.pl

BISBUT  HURTOWNIA OBUWIA
Al. Prymasa Tysiąclecia 58
01-424 Warszawa
e-mail: info@obuwiedzieciece.pl

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):
.
.
.
– Data odbioru rzeczy:

 Nr zamówienia: . . . . . . . . . . . . . .
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Adres konsumenta(-ów): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 Numer konta bankowego:  

 __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __

 • Numer konta bankowego musi składać się z 26 cyfr, prosimy o jego sprawdzenie.
 • W przypadku dokonania płatności przez system PayPal zwrot zostanie dokonany poprzez ten serwis.

Powód zwrotu rzeczy:

Data i podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(*) – niepotrzebne skreślić